ศูนย์คู่มือสำหรับประชาชนติดต่องานบริการเทศบาลตำบลอุโมงค์

สำนักปลัดเทศบาล

การขอเลขที่บ้าน

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

การแก้ไขรายชื่อบ้าน กรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำ

การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์

การรับแจ้งตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

การรับแจ้งตายเกินกำหนด

การรับแจ้งตายเกิน กรณีสำนักทะเบียนอื่น

การรับแจ้งตายเกิน กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

การรับแจ้งย้ายออกจากทะเบียนกลาง

การรับแจ้งการย้ายออก

การรับแจ้งการย้ายเข้า

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดายการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนคนหนึ่หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

การเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๙

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว(Certificate of ldentity)

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศของเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ “ตายหรือจำหน่าย” ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ เฉพาะรายตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฏหมายว่าด้วยสัญชาติ

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาปสูญ

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ แห่ง

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฏร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฏร

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฏร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

ขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์

การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์

การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง

การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม. ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลทั่วไป ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม. ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลทั่วไป ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม. ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

กองช่าง

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ ขั้นตอนออกคำสั่งรับขอใบอนุญาต) ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ ขั้นตอนออกใบอนุญาต) ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การออกใบแทนอนุญาตประกอบกิจการบริการน้ำมัน ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ ขั้นตอนออกใบอนุญาต ) ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

การขออนุญาตเคลื่นย้ายอาคาร

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา ๓๓ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การแจ้งขุดดิน ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

การแจ้งถามดิน ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ ๑, ง และ จ ลักษณะที่ ๑) ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่ ๒

การขอเปลี่ยนผู้ควมคุมงาน

กองคลัง

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ระกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพานิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพานิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การขอรับบำเหน็ดตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำของผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับชำระภาษีป้าย ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

คู่มือประชาชนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อสอบถาม