รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการงานจัดเก็บรายได้

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการงานทะเบียนราษฎร

ติดต่อสอบถาม