ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการประชาชนด้านการร้องทุกข์ร้องเรียน

ข้อมูลการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

ข้อมูลการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)เดือนเมษายน 2565 – กันยายน 2565

สถิติการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฏร

ข้อมูลการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

ข้อมูลการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนเมษายน 2565 – กันยายน 2565

สถิติการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุข

ข้อมูลการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

ข้อมูลการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

สถิติการให้บริการประชาชนด้านงานสวัสดิการสังคม

ข้อมูลการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

ข้อมูลการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนเมษายน 2565 – กันยายน 2565

สถิติการให้บริการประชาชนด้านงานพัฒนารายได้

ข้อมูลการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

ข้อมูลการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนเมษายน 2565 – กันยายน 2565

สถิติการให้บริการประชาชนด้านกองช่างและการให้บริการ

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านกองช่าง และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านกองช่าง และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนเมษายน 2565 – กันยายน 2565

ติดต่อสอบถาม