ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

สถิติการให้บริการประชาชนด้านการร้องทุกข์ร้องขอ

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านการร้องทุกข์ร้องขอประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านการร้องทุกข์ร้องขอประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)เดือนเมษายน 2565 – กันยายน 2565

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านการร้องทุกข์ร้องขอประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านการร้องทุกข์ร้องขอประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)เดือนเมษายน 2566 – กันยายน 2566

สถิติการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฏร

ข้อมูลการให้บริการประชาชนงานทะเบียนราษฏรประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

ข้อมูลการให้บริการประชาชนงานทะเบียนราษฏรประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนเมษายน 2565 – กันยายน 2565

ข้อมูลการให้บริการประชาชนงานทะเบียนราษฏรประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566

ข้อมูลการให้บริการประชาชนงานทะเบียนราษฏรประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)เดือนเมษายน 2566 – กันยายน 2566

สถิติการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุข

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนเมษายน 2565 – กันยายน 2565

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)เดือนเมษายน 2566 – กันยายน 2566

สถิติการให้บริการประชาชนด้านงานสวัสดิการสังคม

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านงานสวัสดิการสังคมประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านงานสวัสดิการสังคมประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนเมษายน 2565 – กันยายน 2565

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านงานสวัสดิการสังคมประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านงานสวัสดิการสังคมประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)เดือนเมษายน 2566 – กันยายน 2566

สถิติการให้บริการประชาชนด้านงานพัฒนารายได้

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านงานพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านงานพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนเมษายน 2565 – กันยายน 2565

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านงานพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านงานพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)เดือนเมษายน 2566 – กันยายน 2566

สถิติการให้บริการประชาชนด้านกองช่างและการให้บริการ

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านกองช่าง และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านกองช่าง และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนเมษายน 2565 – กันยายน 2565

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านกองช่าง และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านกองช่าง และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)เดือนเมษายน 2566 – กันยายน 2566

ติดต่อสอบถาม