กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

นางฤทัยรัตน์ ขัดริ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวชฎารัตน์ ชัยวัตร์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางรัตนา ปันจุติ

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางสาวชฎารัตน์ ชัยวัตร์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางสาวพงศ์ผกา ศรีธนัญชัย
นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
นายกรกช ทาเกิด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นางรัตนา ปันจุติ

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นางสาวสุประวีณ์ ศรีพลพรรค
นักสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติการ