กองสวัสดิการสังคม

กองการศึกษา

นางฤทัยรัตน์ ขัดริ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวขวัญนภา ยาจันทร์
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
นางรัตนา ปันจุติ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
ว่าง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นางสาวสุประวีณ์ ศรีพลพรรค
นักสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติการ