กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

นางฤทัยรัตน์ ขัดริ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวชฎารัตน์ ชัยวัตร์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางสาวชฎารัตน์ ชัยวัตร์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางรัตนา ปันจุติ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
นายกรกช ทาเกิด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นางสาวสุประวีณ์ ศรีพลพรรค
นักสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติการ