สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2565

ติดต่อสอบถาม