สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2565

ปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2566

ปีงบประมาณ 2567

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2567

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2567

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2567

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2567

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2567

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2567

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2567

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2567

ติดต่อสอบถาม