กองช่าง

กองช่าง

นายสิทธิพงษ์ อินทร์ปา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายการโยธา

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางผ่องศรี สายอุดมสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นายนิคม แก้วกองเครือ
นายช่างโยธา
ชำนาญงาน
นายจีรวัฒน์ สุวรรณา
นายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน
ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒน์ กันทะอุโมงค์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
คนสวน
นายนราศักดิ์ เลิศฤดี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายนิรุตต์ มาภาพ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบแผนและก่อสร้าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายชายแดน คงจิตงาม
วิศวกรโยธา
ชำนาญการ
ว่าง
นายช่างโยธา
ชำนาญการ
นายคณาวุฒิ อุตเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา