กองช่าง

กองช่าง

นายทวีศักดิ์ หนูปลอด

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายธีรศักดิ์ ไหวเคลื่อน

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายการโยธา

ว่าง

ฝ่ายการโยธา
นางผ่องศรี สายอุดมสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นายนิคม แก้วกองเครือ
นายช่างโยธา
ชำนาญงาน
นายช่างโยธา
ชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน
นายมนเทียร บุตรดา
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒน์ กันทะอุโมงค์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายนราศักดิ์ เลิศฤดี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายนิรุตต์ มาภาพ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
คนสวน

แบบแผนและก่อสร้าง

นายธีรศักดิ์ ไหวเคลื่อน

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายภูวิชชวัตร ศรีเมือง
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ
วิศวกรโยธา
ชำนาญการ/ปฏิบัติการ
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน
นายคณาวุฒิ อุตเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา