กองช่าง

กองช่าง

นายทวีศักดิ์ หนูปลอด

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายธีรศักดิ์ ไหวเคลื่อน

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายการโยธา

ว่าง

ฝ่ายการโยธา
นางผ่องศรี สายอุดมสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นายนิคม แก้วกองเครือ
นายช่างโยธา
ชำนาญงาน
นายจีรวัฒน์ สุวรรณา
นายช่างไฟฟ้า
ชำนาญงาน
คนสวน
ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒน์ กันทะอุโมงค์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายนราศักดิ์ เลิศฤดี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายนิรุตต์ มาภาพ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบแผนและก่อสร้าง

นายธีรศักดิ์ ไหวเคลื่อน

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
วิศวกรโยธา
ชำนาญการ
วิศวกรโยธา
ชำนาญการ
นายคณาวุฒิ อุตเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา