รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2547

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมสนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2552

โล่รางวัล โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 4

โล่รางวัล โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 5

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2553

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒธรรม ประจำปี 2554

รางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัวในระดับชุมชนท้องถิ่น(ภาคเหนือ)ระยะที่ 2 ปี 2555

รางวัลโล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับดีเด่น

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีด้านสตรีและครอบครัว

รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2548

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2549

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2550

รางวัลกิจกรรมดีเด่นหัวข้อรณรงค์ลดเมืองร้อนด้วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้า แก่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ และ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 3

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีต่อเนื่อง ประเภท เทศบาลประจำปี 2551

รางวัลชนะเลิศโครงการพัฒนาผู้นำเผชิญวิกฤตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนเชียวชาญเฉพาะ “มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง” และใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

การดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)ดีเด่นระดับจังหวัด

เกียรติภูมิท้องถิ่น ( KPI Awards )รางวัล “พระปกเกล้าทองคำ” ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

โล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล รักษาต้นไม้ ” รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี “

ทต.อุโมงค์ เทศบาลต้นแบบตำบลพึ่งพิงสำหรับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

“กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์” รับโล่รางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนที่ดีและมีธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2559

รางวัล “การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ” ระดับดี โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) (Thailand Public Service Awards ๒๐๑๖)

เกียรติภูมิท้องถิ่น ( KPI Awards )ประจำปี 2560

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น ทางวัฒนธรรม

โล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่าเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน ให้การสนับสนุนชุมชนบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทชุมชนขนาดใหญ่ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน ปี 2555

องค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2551

รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด ประจำปี 2554

รางวัลพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี 2550 (เทศบาลขนาดกลาง)

รางวัลที่ 2 ประเภทเทศบาล โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2546

รางวัลในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพัฒนาผู้นำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัลชมเชยเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ภาคเหนือ)

ติดต่อสอบถาม