ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ

กกต.เพิ่มช่องทางแจ้งเหตุ ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิแจ้งเหตุได้ก่อนหน้า 7 หลัง 7 วันเลือกตั้ง

วันนี้ (18 มี.ค.) สำนักงาน กกต.แจ้งว่า กกต. ได้ออกประกาศ กกต. เรื่องวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 18 มี.ค. 64 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทางเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือ Application Smart vote

วิธีแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ

อย่างไรก็ตาม ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ก็ยังสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ ถ.1/8 หรือทำเป็นหนังสือที่อย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ด้วยตนเอง หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้

ดังนั้น หากในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีวันที่ 28 มี.ค. 64 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุ ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งคือระหว่างวันที่ 21-27 มี.ค. หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.- 4 เม.ย. 64 ได้

ติดต่อสอบถาม