ผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (อย่างไม่เป็นทางการ)

ผลคะแนนนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

(อย่างไม่เป็นทางการ)

หมายเลข 1

นายชวิน คำบุญเรือง

0 คะแนน

หมายเลข 2

นายประยูร บุญธรรม

0 คะแนน

หมายเลข 3

นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์

0 คะแนน

หมายเลข 4

นายไอศูรย์ กันทะวงค์

0 คะแนน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ………………   คน              

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง…………………..คน           คิดเป็นร้อยละ………………….

จำนวนบัตรดี…………………………….    บัตร             คิดเป็นร้อยละ………………….  

จำนวนบัตรเสีย………………………….   บัตร             คิดเป็นร้อยละ………………….

บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด………………….บัตร             คิดเป็นร้อยละ………………….

อัพเดทล่าสุด วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.