ผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 (อย่างไม่เป็นทางการ)

คะแนนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์เขต 1

หมายเลข 1

นายสวัสดิ์ อุตเจริญ

0 คะแนน

หมายเลข 2

นายมนตรี ขันศรี

0 คะแนน

หมายเลข 3

นายวีระวัฒน์ พูลทวี

0 คะแนน

หมายเลข 4

นายสมิงจิรวงศ์ ณ เชียงใหม่

0 คะแนน

หมายเลข 5

นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน

0 คะแนน

หมายเลข 6

นายดาวรุ่ง กันทะอุโมงค์

0 คะแนน

หมายเลข 7

นายคณาวุฒิ ติปิน

0 คะแนน

หมายเลข 8

นางแก้วตา กันทาวัฒน์

0 คะแนน

หมายเลข 9

นางเสงี่ยม ปันใหว

0 คะแนน

หมายเลข 10

นางนราภรณ์ สิทธิวัฒน์

0 คะแนน

หมายเลข 11

นางสาวมณีรัตน์ จันทร์เจริญ

0 คะแนน

หมายเลข 12

นายบุญฤทธิ์ ม่วงเขียว

0 คะแนน

หมายเลข 13

นายเอกจิรัชญ์ ขัดลิ

0 คะแนน

หมายเลข 14

นายบุญยิ่ง อุตเจริญ

0 คะแนน

หมายเลข 15

นายธีราศักดิ์ ถาวร

0 คะแนน

หมายเลข 16

นายธันย์ณุพัฒน์ แก้วศิริ

0 คะแนน

หมายเลข 17

นายมานิต สารลิขิต

0 คะแนน

หมายเลข 18

นางมยุรี ใจอุโมงค์

0 คะแนน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ……………… คน               

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง…………………..คน 

คิดเป็นร้อยละ………………….

จำนวนบัตรดี………………………………..        บัตร 

คิดเป็นร้อยละ………………….

จำนวนบัตรเสีย…………………………. …..       บัตร

คิดเป็นร้อยละ………………….

บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด………………….        บัตร 

คิดเป็นร้อยละ………………….

                  

อัพเดทล่าสุด วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.