ผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 (อย่างไม่เป็นทางการ)

คะแนนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์เขต 2

หมายเลข 1

นายบุญส่ง สุวรรณ

0 คะแนน

หมายเลข 2

นายบุญช่วย ซาวฟู

0 คะแนน

หมายเลข 3

นายมานิช สุภสินธุ์

0 คะแนน

หมายเลข 4

นายโอภาส บุญใหญ่

0 คะแนน

หมายเลข 5

นายราวี ไชยวรรณ์

0 คะแนน

หมายเลข 6

นายชาญชัย เมืองลือ

0 คะแนน

หมายเลข 7

นายสวัสดิ์ อุ่นอุโมงค์

0 คะแนน

หมายเลข 8

นายบุญเลิศ ศรีวิชัย

0 คะแนน

หมายเลข 9

นางกฤษณา คำภีระบุรี

0 คะแนน

หมายเลข 10

นายไกรฤทธิ์ หมื่นโพธิ์

0 คะแนน

หมายเลข 11

นายประพันธ์ เสมอใจ

0 คะแนน

หมายเลข 12

นายสมศักดิ์ กันทะอุโมงค์

0 คะแนน

หมายเลข 13

นางวันเพ็ญ ส่งน้อย

0 คะแนน

หมายเลข 14

นางคันธนา ขัตลิ

0 คะแนน

หมายเลข 15

นางบานชื่น ติกะธรรม

0 คะแนน

หมายเลข 16

นายศุภชัย วงค์สถาน

0 คะแนน

หมายเลข 17

นายชาญชัย ทิพย์มณี

0 คะแนน

หมายเลข 18

นายบุญทวี ณะปัญญา

0 คะแนน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ……………… คน               

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง…………………..คน 

คิดเป็นร้อยละ………………….

จำนวนบัตรดี………………………………..        บัตร 

คิดเป็นร้อยละ………………….

จำนวนบัตรเสีย…………………………. …..       บัตร

คิดเป็นร้อยละ………………….

บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด………………….        บัตร 

คิดเป็นร้อยละ………………….

อัพเดทล่าสุด วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.