งานการเจ้าหน้าที่

คำสั่งเทศบาลตำบลอุโมงค์

คำสั่งเทศบาลตำบลอุโมงค์ (มอบอำนาจนายก)
คำสั่งเทศบาลตำบลอุโมงค์ (มอบอำนาจปฏิบัตราชการแทน)
คำสั่งเทศบาลตำบลอุโมงค์ (รักษาราชการ)
คำสั่งเทศบาลตำบลอุโมงค์ (มอบอำนาจปลัดเทศบาล)
คำสั่งเทศบาลตำบลอุโมงค์ (มอบอำนาจรักษาราชการ)
คำสั่งเทศบาลตำบลอุโมงค์ (มอบอำนาจปลัดเทศบาล)

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลอุโมงค์

ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์

ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและลูกจ้างประจำ ของเทศบาลตำบลอุโมงค์
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลอุโมงค์
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)

เอกสารอื่นๆ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2552
ประกาศ ก.ท.จ. จังหวัดลำพูน
โครงการพัฒนาบุคลากร
ติดต่อสอบถาม