คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

คำสั่งเทศบาลตำบลอุโมงค์

ที่ 252/2564 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ ภายในกองการศึกษา

ที่ 270/2564 เรื่อง แก้ไข การมอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ภายในกองคลังเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 1

ที่ 367/2564 เรื่อง การมอบการปกครองบังคับบัญชาและกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ 32/2565 เรื่อง มอบหมายการปกครองบังคับบัญชาและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ภายในกองคลังเทศบาลตำบลอุโมงค์

ที่ 63/2565 เรื่อง แก้ไข การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ภายในกองคลังเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 1

ที่ 81 /2565 เรื่อง มอบหมายการปกครองบังคับบัญชาและกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ภายในกองสวัสดิการสังคม

ที่ 90/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

ที่ 95/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลอุโมงค์

ติดต่อสอบถาม