งานการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

แนวทางในการปฏิบัติในการขอใช้บัญชี

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม)พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)

แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 6 (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง)

ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอุโมงค์ รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน ลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน ลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา และการมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

การเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR)

รายงานผลการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ติดต่อสอบถาม