แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ติดต่อสอบถาม