สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุโมงค์

งานบริการ

  • การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่
  • การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในงานทะเบียนบ้าน
  • การแจ้งปลูกบ้านใหม่ แจ้งรื้อถอนเลขประจำบ้าน
  • การขอตรวจคัดและรับรองสำเนาของการทะเบียนบ้านและราษฎร

ดาวโหลดเอกสารได้ที่

ข้อมูลสถิติ

  • จำนวนประชากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
  • จำนวนประชากร ประจำเดือนเมษายน 2564
  • จำนวนประชากร ประจำเดือนมีนาคม 2564
  • จำนวนประชากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  • จำนวนประชากร ประจำเดือนมกราคม2564
  • ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์
ติดต่อสอบถาม