สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุโมงค์

รายงานการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2564

รายการชายหญิงรวม 
จำนวนบ้าน --5,992ครัวเรือน
จำนวนคนเกิด---ราย
จำนวนคนตาย527ราย
จำนวนคนย้ายเข้า221840ราย
จำนวนคนย้ายออก151530ราย
จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน--29ราย
เพิ่มชื่อ---ราย
จำนวนบ้านใหม่--13ราย
แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว---ราย
ขอคัดรับรองรายงานต่างๆ
257ราย

งานบริการ

– การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่
– การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในงานทะเบียนบ้าน
– การแจ้งปลูกบ้านใหม่ แจ้งรื้อถอนเลขประจำบ้าน
– การขอตรวจคัดและรับรองสำเนาของการทะเบียนบ้านและราษฎร

ข้อมูลสถิติ

– จำนวนประชากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
– จำนวนประชากร ประจำเดือนเมษายน 2564
– จำนวนประชากร ประจำเดือนมีนาคม 2564
– จำนวนประชากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
– จำนวนประชากร ประจำเดือนมกราคม2564
– ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์

ติดต่อสอบถาม