สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุโมงค์

รายงานการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

จำนวนประชากร – คน
จำนวนครัวเรือน – ครัวเรือน

การแจ้งเกิด

ราย

การแจ้งเกิด

ราย

การกำหนดเลขหมายประจำบ้าน

หลังคาเรือน

การแจ้งตาย

ราย

การแจ้งย้ายออก

ราย

การแจ้งย้ายเข้า

ราย

การแจ้งย้ายปลายทาง

ราย

การแก้ไขรายการบุคคล

ราย

การแก้ไขรายการบ้าน

ราย

การเพิ่มชื่อ

ราย

จำนวนผู้ใช้บริการ

ราย

งานบริการ

– การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่
– การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในงานทะเบียนบ้าน
– การแจ้งปลูกบ้านใหม่ แจ้งรื้อถอนเลขประจำบ้าน
– การขอตรวจคัดและรับรองสำเนาของการทะเบียนบ้านและราษฎร

ข้อมูลสถิติ

– จำนวนประชากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
– จำนวนประชากร ประจำเดือนเมษายน 2564
– จำนวนประชากร ประจำเดือนมีนาคม 2564
– จำนวนประชากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
– จำนวนประชากร ประจำเดือนมกราคม2564
– ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์

ติดต่อสอบถาม