รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ติดต่อสอบถาม