รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

จัดทำโดยฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

ติดต่อสอบถาม