เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอุโมงค์

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2543

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทแต่งผม พ.ศ. 2543

เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2543

เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2543

เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2543

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2552

ติดต่อสอบถาม