งานกิจการสภา

การประชุมสภาเทศบาล

การประชุมครั้งแรก [ประกาศเรียกประชุมครั้งแรก] [ประกาศกำหนดประชุมสมัยสามัญ 2564 และครั้งแรก 2565] [รายงานการประชุม]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [วาระการประชุม] [ประกาศเรียกประชุม]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [วาระการประชุม] [รายงานการประชุม]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [วาระการประชุม] [ประกาศเรียกประชุม]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 [วาระการประชุม] [รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 – 2]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [วาระการประชุม] [รายงานการประชุม] [ประกาศเรียกประชุม]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [วาระการประชุม] [รายงานการประชุม] [ประกาศเรียกประชุม]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [วาระการประชุม] [ประกาศกำหนดประชุมสมัยสามัญ 2565 และ กำหนดสมัยแรก 2566] [รายงานการประชุม]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [วาระการประชุม] [รายงานการประชุม]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [วาระการประชุม] [รายงานการประชุม] [ประกาศเรียกประชุม]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ประกาศเรียกประชุม] [วาระการประชุม]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [วาระการประชุม] [รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 – 2 ]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 [วาระการประชุม] [รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2565 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [วาระการประชุม] [รายงานการประชุม] [ประกาศเรียกประชุม]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [วาระการประชุม] [รายงานการประชุม] [ประกาศเรียกประชุม]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [วาระการประชุม] [รายงานการประชุม] [ประกาศเรียกประชุม]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [วาระการประชุม] [รายงานการประชุม] [ประกาศเรียกประชุม]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2566 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [วาระการประชุม] [รายงานการประชุม] [ประกาศเรียกประชุม]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2567 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [วาระการประชุม] [รายงานการประชุม] [ประกาศเรียกประชุม]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2567 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [วาระการประชุม] [รายงานการประชุม] [ประกาศเรียกประชุม]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2567 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [วาระการประชุม] [รายงานการประชุม] [ประกาศเรียกประชุม]

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2567 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [วาระการประชุม] [รายงานการประชุม] [ประกาศเรียกประชุม]

ระเบียบกฎหมาย

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554

ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศปปช.เรื่องกำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ฯ

พรบ.เทศบาล

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.250

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท.พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนฯ

ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาอปท.

ติดต่อสอบถาม