วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์

 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์

“อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม  ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา”

วิสัยทัศน์การพัฒนาข้างต้น แต่ละถ้อยคำมีความหมายดังนี้

  • อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดี  หมายถึง  ประชากรในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ ทุกเพศทุกวัย จะต้องมีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บต่าง ๆ สมกับคำที่ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ( อโรคา ปรมา ลาภา ) ส่งเสริม บริการการป้องกันได้แก่ป้องกันเหตุแห่งสุขภาพ ดูแล และรักษาสุขภาพอย่างครบวงจร
  • ทุกภาคีมีส่วนร่วม หมายถึง เปิดโอกาสให้กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน หมู่บ้านทุกระดับ เช่น เยาวชน แม่บ้าน พ่อบ้าน ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาสามารถตรวจสอบได้
  • ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา หมายถึง อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาทุกแขนง ให้คงอยู่สู่เยาวชนคนรุ่นหลังและนำภูมิปัญญาเหล่านั้นมาปรับใช้ในวิถีชีวิตของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง และพัฒนาให้มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้เข้าถึงจิตวิญญาณของประชาชน นำภูมิปัญญามาปรับใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน ส่งเสริมทั้งภูมิปัญญาแห่งคุณธรรม จริยธรรมของคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย

พันธกิจ (Mission)

๑.   พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่อยู่เย็นเป็นสุข

หมายถึง การจัดให้มีสถานที่และมาตรฐานการดูแลด้านสุขภาพครบถ้วน พัฒนาและส่งเสริมให้ตำบลอุโมงค์ มีเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ผู้คนมีน้ำใจอัธยาศัยไมตรีงาม ชุมชนเข้มแข็ง มีวัฒนธรรมความเชื่อ ประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของตน มีความสงบร่มเย็น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาศัยทุนทางสังคมที่มีอยู่เป็นฐานการพัฒนา

๒.   พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

การตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของคนรุ่นต่อ ๆ ไป การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของผู้คนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับลูกหลานและคนรุ่นหลัง   (คู่มือการเสริมประสิทธิภาพการวางแผนและจัดการเมืองของท้องถิ่น หน้า ๖,๒๕๔๕) การส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่  เป็นสังคมที่ยึดหลักศาสนาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต


๓.  อนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

หมายถึง การพัฒนาตำบลอุโมงค์ ให้เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เพราะสังคมตำบลอุโมงค์ มีทุนทางสังคมทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นกระจายทั่วทุกชุมชน ทั้งนี้ จะต้องดึงศักยภาพของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้สามารถรวมกลุ่มกันขึ้น โดยเทศบาล ให้การสนับสนุนด้านสถานที่งบประมาณให้กลุ่มคลังสมองดังกล่าว มีบทบาทในการเผยแพร่ ถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นปัจจุบันให้สามารถเรียนรู้และถ่ายทอดต่อไปได้


๔. พัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

การพัฒนาเมืองให้ก้าวไกลทันต่อการเปลี่ยนแปลง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเทศบาล และรัฐบาลได้คำนึงถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก โดยการที่จะสามารถพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ สิ่งที่สำคัญที่สุดจะต้องมีการพัฒนาการศึกษา ให้มีคุณภาพก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะวิทยาการสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองให้สามารถแข่งขันในเวทีทั้งในระดับจังหวัด ประเทศ และระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เทศบาล จัดให้มีการพัฒนาด้านการศึกษาให้สามารถแข่งขันในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด หรือเสรีการค้าได้ ทั้งนี้ ยังคงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น การลงทุนในพื้นที่ตำบลอุโมงค์  การขยายเขตนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะทุนข้ามชาติ ดังนั้น จะต้องพัฒนาด้านการศึกษาคุณภาพประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพรองรับตลาดแรงงานดังกล่าว พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวางควบคู่กับจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองลำพูน เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

ติดต่อสอบถาม