คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

สำนักปลัดเทศบาล

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการแจ้งเตือนภัย

คู่มือการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการแจ้งเตือนภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คู่มือปฏิบัติงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุโมงค์

คู่มือบริการประชาชนงานทะเบียนราษฎร

กองช่าง

คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง มาตรฐานการควบคุมอาคาร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คู่มือการปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

คู่มือการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

คู่มือปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์

กองคลัง

คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ เทศบาลตำบลอุโมงค์

คู่มือปฏิบัติงานธุรการกองคลัง เทศบาลตำบลอุโมงค์

ติดต่อสอบถาม